Koninklijke onderscheiding voor burgemeester Van Hemmen Nunspeet

Op 13 mei 2016 heeft de commissaris van de Koning in de Provincie Gelderland, de heer C. Cornielje, een Koninklijke Onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) uitgereikt aan de heer ir. D.H.A. van Hemmen ter gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester van de gemeente Nunspeet. Dit gebeurde tijdens de openbare raadsvergadering op 13 mei 2016 in Veluvine in Nunspeet.

Burgemeester Van Hemmen heeft in en vanuit zijn werk veel initiatieven ontplooid en zich gedurende de periode van 1977 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet.

Zo is hij in 1977 zijn loopbaan begonnen als respectievelijk docent, adjunct-directeur en locatiedirecteur bij de ‘Vereniging voor algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs’ (Aeresgroep) te Ede. Sinds 1980 is hij actief voor het CDA (voormalig ARP) in verschillende functies. Zo is hij begonnen als voorzitter van de CDA afdeling Emmeloord. Binnen het CDA wordt de heer Van Hemmen gekenmerkt door zijn betrokkenheid bij het politieke, sociale, maatschappelijke en kerkelijke gebeuren door de jaren heen en vooral voor de positie van mensen daarin. Hij is ervan overtuigd, dat een mens – los van zijn functie – in de maatschappij een brede taak heeft en hij geeft daaraan in vele vormen en manieren inhoud. Hij neemt verantwoordelijkheid en treedt stimulerend, bemiddelend en sturend op. In dat opzicht heeft hij altijd een constante voortrekkersrol vervuld en stelt daarin nooit teleur.

Van 1991 tot 2002 vervulde de heer Van Hemmen de functie van gedeputeerde van de provincie Flevoland. Als gedeputeerde van de provincie Flevoland was de heer Van Hemmen gedurende die periode de bestuurder van de provincie voor de vakgebieden: Waterstaat, Milieu, Personeel & Organisatie, Financiën, Zorg en Educatie, Milieuplanvorming, Commissaris van de FDM (Flevolandse Drinkwater Maatschappij), Landbouw, Europese Zaken, Project A6/A9 en Algemeen Bestuur. Gedurende zijn tijd als gedeputeerde had de heer Van Hemmen verschillende nevenfuncties, zoals voorzitter Stichting Christelijk Speciaal en Voortgezet Onderwijs NOP e.o., voorzitter P.C. Samenwerkingsverband Weer Samen naar School, lid diverse CDA-werkgroepen, bestuurslid Service Centrum Grondreiniging, vicevoorzitter Vereniging Waterleidingbedrijven in Nederland, waarnemer Stichting Groenfonds voor de interim-fase, lid Stuurgroep Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland, lid Raad Bedrijfsontwikkeling Flevoland en lid Dagelijks Bestuur regio Randstad. Enkele van deze functies vloeiden voort uit zijn functie als gedeputeerde. Voor sommige functies werd hooguit een vergoeding gegeven; verder was dit alles vrijwilligerswerk.

Sinds 2002 is de heer Van Hemmen burgemeester van de gemeente Nunspeet. Deze rol vervult hij met verve door onder andere aanwezig te zijn bij publieke activiteiten in de samenleving, zoals bezoeken bij jubilea en condoleances en de vele manifestaties die in de vier kernen van de gemeente plaatsvinden. In een specifieke plattelandsgemeente met veel tradities en gebruiken worden deze activiteiten bijzonder hoog aangeslagen. Het geeft veel mensen het gevoel gezien en erkend te worden en het draagt eraan bij dat de bestuurder niet op afstand staat. De activiteiten en de speciale sociale betekenis hiervan worden vaak als vanzelfsprekend aangenomen en te weinig gewaardeerd. Niet zozeer in de waardering van de burgers, maar wel maatschappelijk gezien. Het vormgeven van de lokale overheid door het enerzijds scheppen van goede randvoorwaarden en voorzieningen opdat de inwoners, de instellingen, de ondernemers en de gasten van de gemeente zo goed mogelijke kunnen leven, wonen, werken en recreëren en door anderzijds het verzorgen van goede opvang als burgers het even niet redden op eigen kracht, zijn verantwoordelijkheden die de heer Van Hemmen tot in zijn genen voelt. Vanuit dit geïnterneerd verantwoordelijkheidsbesef geeft hij vorm aan zijn burgervaderrol, vormt hij het boegbeeld van de gemeente, zorgt hij naar vermogen voor adequate openbare orde en veiligheid én geeft hij leiding aan de politieke en bestuurlijke processen om de verantwoordelijkheden om te zetten in daden samen met de leden van zijn gemeenteraad en zijn bestuurders in het college. Van de ambtelijke crew vraagt hij met recht professionele en maatschappelijk betrokken beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering en ondersteunt hij initiatieven voor ambtelijke en zo nodig bestuurlijke samenwerking om tijdig en gericht het noodzakelijke overheidswerk te kunnen doen.

Naast zijn functie als burgemeester van de gemeente Nunspeet oefent de heer Van Hemmen nog diverse (vrijwilligers)activiteiten uit. Enkele daarvan vloeien voort uit zijn burgemeestersfunctie. Zo is hij momenteel actief als Lid archiefcommissie Streekarchivariaat, Beschermheer Oranjevereniging Nunspeet, Beschermheer Harmonie Nunspeet, (onafhankelijk) voorzitter Regionaal Bestuurlijk Handhavingsoverleg van de Handhavingssamenwerking Noord-Veluwe, Voorzitter van De Maatschappij, departement Veluwe/Flevoland, Lid/voorzitter bestuur regio Noord-Veluwe, Bestuurslid IZA, Voorzitter Burgemeesterskring Noord-Veluwe, Lid Raad van Toezicht Veluweportaal namens RNV en Voorzitter CDA-bestuurdersvereniging afdeling Gelderland. Zijn vrijwilligersactiviteiten varieerden in de loop der jaren waarin hij burgemeester is.

Van 2003 tot 2011 is de heer Van Hemmen voorzitter van de Raad van Toezicht van Triade geweest. Triade levert in Flevoland en omgeving gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. In deze periode is de heer Van Hemmen er in geslaagd vanuit een positieve grondhouding leiding te geven aan de Raad van Toezicht. Op die manier heeft hij Triade geholpen een basis te leggen voor de toekomst.

Van 2006 tot 2014 was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Careander. Careander is een protestants christelijke stichting die wonen, dagbesteding en ambulante hulp biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Het werkgebied is de Zuid-Veluwe en de Noordwest-Veluwe.

Sinds 2006 is de heer Van Hemmen Penningmeester van het bestuur van Instituut Zorgverzekering voor Ambtenaren (IZA Nederland) en penningmeester Stichting IZA Belangen. Van 2006 tot 2012 was de heer Van Hemmen penningmeester van het bestuur van het Instituut Zorgverzekering voor Ambtenaren. Daarnaast is de heer Van Hemmen vanaf 2006 tot heden penningmeester van de Stichting I.Z.A. Belangen) die aan I.Z.A.- verzekerden reisverzekeringen aanbiedt.

Ook heeft de heer Van Hemmen twee termijnen van 4 jaar de functie van voorzitter van het departement Noord Veluwe en Flevoland, van De Maatschappij met grote betrokkenheid bekleed. De Maatschappij is het oudste en meest gerenommeerde netwerk van Nederland. Het is een onafhankelijk netwerk van 3000 personen afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. De Maatschappij is een grote landelijke vereniging met 26 actieve departementen en een klein professioneel bureau in Den Haag. Veel van de activiteiten van de Maatschappij vinden plaats in de departementen, die het kloppend hart zijn van de vereniging. De departementen hebben elke een eigen bestuur en secretariaat.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-