Nieuwjaarstoespraak met als thema verbinding

Traditiegetrouw hield de gemeente haar nieuwjaarsreceptie in de Veluvine.

Een gelegenheid waar veel inwoners ook nu weer gebruik van maakten om elkaar een goed 2019 te wensen. Ook traditie is dat de burgemeester dan een nieuwjaarstoespraak houdt. Burgemeester Van de Weerd kon melden dat er rond de jaarwisseling geen incidenten waren geweest en bedankte ieder die daar aan had bijgedragen. 

Nieuwjaarstoespraak

Hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie 2019. Een mooie traditie dat we al zo aan het begin van het nieuwe jaar bijeen zijn om elkaar alle goeds toe te wensen. En met “alle goeds” bedoelen we zaken als geluk, economische voorspoed, gezondheid en geestelijk welzijn.

In het afgelopen jaar hebben mijn vrouw en ik in de privé-situatie ervaren hoe belangrijk gezondheid is. Dat besef je pas wanneer je het moet missen. Mijn vrouw Sjaan heeft het nodige meegemaakt, maar gelukkig mag het inmiddels weer veel beter gaan en is ze vanavond zelfs een poosje in ons midden.

In de aanloop naar vanavond hebben we wat lopen filosoferen over een thema voor deze toespraak. Vorig jaar hebben we het over samenwerken en samenleven gehad en daarop voortbordurend wil ik vanavond met jullie nadenken over “verbinding”.

Dit jaar geef ik daarom mijn toespraak het thema; verbinding.

Het woord verbinding lijkt een sleutelwoord te zijn in de huidige tijd. Individualisering, egocentrisme en eenzaamheid zijn een groeiend probleem in een samenleving die steeds minder naar elkaar omziet. Een samenleving die steeds meer digitaliseert. Dat biedt vele mogelijkheden, maar als whats-app- en facebookberichtjes ten koste gaan van het persoonlijk contact? Dan is dat een verlies!!

Het woord verbinding gebruiken we vaak wanneer we het hebben over diversiteit. Verbinding maken gaat over het overbruggen van verschillen. En zeker in een diverse samenleving is dat belangrijk. Verschillend zijn en verschillend denken is niet erg. Het maakt de samenleving boeiend. Stel dat iedereen het zelfde dacht? We kunnen een eenheid zijn in verscheidenheid.

Verbinding is nodig. Dat geldt voor de politiek. Dat geldt voor de maatschappij, dat geldt voor onze samenleving. En verbinding ga je niet alleen aan met gelijkgestemden. Verbinding maken doe je door in gesprek te gaan met mensen die anders denken als jij, om elkaar te leren kennen en waarderen, om overeenkomsten te ontdekken en verschillen te respecteren. Samen leven vraagt ruimte en begrip voor elkaars achtergrond en waardering voor ieders toegevoegde waarde.

Ik heb gemerkt dat binnen de gemeenteraad van Nunspeet de diverse stromingen in de maatschappij elkaar, al tientallen jaren lang, steeds weer hebben weten te vinden. Ook nu zie ik het nog steeds gebeuren, zowel in het college als de gemeenteraad. De laatste raadsvergadering was gewoon saai omdat we bij bijna alle aan de orde zijnde onderwerpen elkaar gevonden hadden. Het belang van onze burgers staat voorop, en als dat de oorzaak is van een saaie vergadering, dan hoop ik op nog veel meer saaie raadsvergaderingen.

De basis ligt in gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Met dat als uitgangspunt willen we in onze prachtige gemeente met elkaar verder bouwen aan een sterke samenleving. Zo hebben wij het ook in het Collegeprogramma omschreven. We willen een overheid zijn die samenwerkt en stimuleert, die mensen verbindt en verder brengt.

De jaarwisseling is in de gemeente Nunspeet gelukkig gezellig en zonder grote incidenten verlopen. Een woord van dank aan allen die daar aan hebben bijgedragen, in het bijzonder de politie en de brandweervrijwilligers.

Er is het afgelopen jaar veel gebeurd. En voor het komende jaar staat er veel op stapel. Er wordt veel gebouwd. Zo veel dat de bouwwereld het niet bij kan benen.

Nunspeet staat vanouds bekend als een gemeente waar het prima wonen is. Na jaren van beperkte bouw hebben we in 2018 plannen gerealiseerd, zoals in Molenbeek en Elspeet Noordwest. Deze plannen zijn een hoog gewaardeerde aanvulling op de kwaliteit van wonen die voor onze inwoners zo belangrijk is. Het mooie is dat veel van die woningen door de kopers gezamenlijk zelf ontwikkeld zijn, wat behalve mooie woningen ook al direct een sociale gemeenschap oplevert, die met elkaar in verbinding staat. En dat is misschien nog wel belangrijker dan de huizen zelf.

Ik beschik op dit moment helaas nog niet over de laatste werkgelegenheidscijfers. Maar zonder deze cijfers durf ik te zeggen dat het in economisch opzicht goed gaat in de gemeente Nunspeet. Er wordt volop gebouwd op de Kolk, en hierdoor ontstaat er weer ruimte op de andere bedrijventerreinen.

Het gaat goed met Nunspeet. Het rapport “de kracht van oost” (wetenschappelijk onderbouwd) vermeldt dat de regio Gelderland/Overijssel in economisch opzicht en qua leefbaarheid binnen Nederland het beste scoort. Binnen de regio Oost scoort de Noord West Veluwe als Daily Urban system het beste. Het is duidelijk in wat voor mooie omstandigheden wij verkeren. Mijn conclusie is dat we in onze gemeente een van de beste plaatsen op aarde mogen wonen en werken.

Kunnen we met deze kennis zorgeloos naar huis. Nee, in tegendeel. Het is hard werken om aan de top te komen en het vraagt nog veel meer inspanning om in de top te blijven. Dat kan het gemeentebestuur niet alleen, dat kunnen de ondernemers niet op zichzelf, dat kunnen inwoners niet individueel, maar dat kan alleen wanneer we daar samen de schouders onder zetten. Verbinding is daarbij nodig.

We zien net als vorig jaar een afname van het aantal inwoners met een uitkering. Het aantal mensen met een uitkering is gedaald van 685 naar 546. De jeugdwerkloosheid schommelt rond de 15 personen.

In het jaar 2018 zijn we als gemeente weer licht gegroeid. Was de groei in 2017 + 250, in het jaar 2018 was de groei + 350. Het voorlopig inwonertal bedraagt nu 27.439.

In 2019 gaan we weer naar de stembus. In maart zijn de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen en in mei het Europees parlement. Met name de provincie kan met nieuwe programma’s een stimulerende rol in regionale economie hebben. De bestaande bestuurlijke grenzen worden steeds minder belangrijk. Samenwerking met partners waarmee je gezamenlijk iets hebt ligt steeds meer voor de hand. En dat is niet langer noodzakelijkerwijs de buurgemeente. Ook samenwerking tussen overheden en andere organisaties zullen vaker voorkomen, denk aan bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, scholen en initiatiefrijke groepen burgers. De ingezette samenwerking met Elburg en Oldebroek bouwen we in 2019 verder uit.

Veiligheid

De criminaliteitscijfers over 2018 geven een positief beeld, er was minder criminaliteit en verbetering van de opsporingsresultaten. Met name het aantal woninginbraken blijft dalen. Cijfers zijn niet zaligmakend. Zeker als een vorm van criminaliteit je overkomt. De impact hiervan is groot. We zien ook een toename van initiatieven vanuit bevolking om een steentje bij te dragen, zoals de inzet van bijvoorbeeld het buurtpreventieteam Elspeet, buurtwacht Nunspeet en diverse whatsapp-groepen.

Zorgelijk is dat veel criminaliteit gerelateerd is aan het drugs- en middelengebruik. De gebruikscijfers in onze gemeente zijn vergelijkbaar met die van onze buurgemeenten. Deze vormen van criminaliteit zijn gerelateerd aan ondermijning. Begin 2019 wordt het ondermijningsbeeld voor Nunspeet gemaakt. Dit zal komende jaren tot acties leiden.

De zomer van 2018 was extreem heet en droog. Het was een zware zomer voor onze brandweermensen. Veel uitrukken onder extreme omstandigheden. Veel branden konden gelukkig in beginfase worden geblust, door alerte oplettendheid van het publiek.

De brand in de opslagloods van Stella afgelopen zomer had veel impact. Door de rookontwikkeling moest een groep mensen hun woning verlaten. Een ingrijpende gebeurtenis. Ook voor het bedrijf Stella en voor de direct omliggende bewoners en bedrijven.

Ondanks de gewaardeerde inzet van de mensen op de ambulance blijven de aanrijtijden voor Elspeet en Vierhout ook het komende jaar onze aandacht vragen.

Dames en heren. Tussen het woord verbinding en onze ambitie voor wat betreft duurzaamheid is ook een link te leggen. En dan doel ik op de link tussen ons in de tegenwoordige tijd en de generaties na ons. Zeker voor hen mogen we de ogen niet sluiten voor het duurzaamheidsvraagstuk. Wij moeten toe naar een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Als gemeentebestuur willen wij echt stappen zetten in de grootschalige opwekking van duurzame energie, zon en wind. Zonnepanelen zien we gelukkig al heel veel in het Nunspeetse straatbeeld. Maar het gebruik van wind als energiebron is in onze gemeente nog niet echt aan de orde. En dat gaat veranderen. Willen we de klimaatdoelstellingen halen en echt werk maken van onze duurzame ambities, dan ontkomen we niet aan het opwekken van windenergie, zeker als we niet vele vele hectares grond willen volleggen met zonnepanelen. Wist u trouwens dat één moderne windturbine dezelfde hoeveelheid energie levert als een zonnepark met een oppervlakte van 8 hectare…?

Ten slotte…

Net voor de kerst kwam Mark Rutte met zijn open brief over een breekbaar vaasje. Je kunt er van alles van vinden. Maar ik deel de zorg van Rutte. Het gaat over het omgaan met elkaar en dat we moeten samenwerken om dit land nóg beter te maken.

Op 1e Kerstdag had Koning Willem Alexander het in zijn kersttoespraak over de Nederlandse norm. Dat we oog hebben voor elkaar en voor het gedeelde belang. Dat we samenwerken, en geven en nemen.

Samenwerken én verbinden. Laten die twee woorden centraal staan in alles wat we doen in het nieuwe jaar.

Ik wens u en uw naasten een gezond, gelukkig en gezegend 2019.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-