Nunspeet sluit 2014 positief af met 2,2 miljoen euro saldo

De gemeente Nunspeet heeft het jaar 2014 in financieel opzicht afgesloten met een positief saldo van ruim € 2,2 miljoen.

Het rekeningsaldo bestaat voor € 1,8 miljoen aan overheveling van budgetten naar het volgende boekjaar, omdat de geraamde budgetten in 2014 nog niet of niet volledig gebruikt zijn (bijvoorbeeld toekomst de Brake). Ook zijn in 2014 bijvoorbeeld de uitgaven voor de WMO bijna een half miljoen lager dan begroot.  Door de zachte winter zijn de kosten voor de gladheidsbestrijding lager uitgevallen en ook was er in 2014 sprake van minder onvoorziene uitgaven.

Tegenvallers zijn de mindere legesopbrengsten (er zijn minder vergunningen verleend) en een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Verder was er een meevaller, omdat de inkomsten van het rijk via de algemene uitkering voor gemeenten hoger was, waardoor per saldo Nunspeet het jaar 2014 positief kon afsluiten.

B&W stellen de raad voor het netto rekeningresultaat van bijna een half miljoen toe te voegen aan de reserve toekomstige uitgaven WMO en de reserve grondexploitatie om eventuele tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen.

Wethouder Leen van der Maas is tevreden met het resultaat. ”We bouwen voortdurend aan een krachtige en vitale gemeente. Maar we zijn in financieel opzicht ook een gezonde gemeente. En dat is niet alleen prettig, maar het betekent ook een gezonde uitgangspositie voor de verwezenlijking van diverse ambities uit het collegeprogramma”, aldus de wethouder.

Op 4 juni a.s. buigt de raadscommissie zich over de Jaarrekening 2014.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-