Provincie verleent vergunning bedrijventerrein De Kolk/Oosterlijke rondweg Nunspeet

Er is weer een stap gezet in het realiseren van bedrijventerrein De Kolk en de aanleg van de Oostelijke rondweg. Op dinsdag 7 juni 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten de door het college van burgemeester en wethouders gevraagde vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor de aanleg en het gebruik van bedrijventerrein De Kolk/Oostelijke rondweg te verlenen.

Daarbij hebben zij tevens een besluit genomen op een negental ingediende zienswijzen tegen het voornemen om deze vergunning te verlenen. Een aantal zienswijzen heeft geen betrekking op belangen die de Natuurbeschermingswet beoogt te beschermen en worden daarom buiten beschouwing gelaten. Voor wat betreft de overige zienswijzen is gemotiveerd aangegeven dat zij geen significant negatief effect sorteren op het Natura 2000 gebied Veluwe of dat aan de vergunning nadere voorwaarden zijn verbonden.

De voorbereidingen om de rondweg en het bedrijventerrein aan te leggen kunnen nu verder gaan. Een deel daarvan is zichtbaar doordat het tracé van het zuidelijk deel van de weg reeds is gekapt en op de hoek van de Bovenweg en de Oosteinderweg een retentiegebied is ingericht (zie de foto). Dit retentiegebied zal een deel van het hemelwater van het bedrijventerrein moeten gaan opvangen. Ook is inmiddels een viertal bedrijven op De Kolk gevestigd. Na aanleg van de rondweg zullen zich meerdere bedrijven op De Kolk kunnen vestigen.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-