Stand van zaken actiecomité Rondweg Nunspeet medio december 2015

Op 17 december jl. hebben wij – als actiecomité Rondweg Nu – weer een vervolggesprek gehad met burgemeester Van Hemmen, wethouder Van der Maas en de heer Ten Veen.

We waren natuurlijk nog steeds benieuwd naar de stand van zaken bij de nieuwe vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet (Nbw) en naar de onderhandelingen met mogelijke bezwaarden tegen deze ontwerp vergunning.

Stand van zaken nieuwe vergunning NBW

Na zorgvuldige voorbereiding is de ontwerp vergunning Nbw eind oktober jl. door de Provincie Gelderland ter inzage gelegd.

Op het moment van onze bespreking is de termijn voor het indienen van z.g. zienswijzen (bezwaren) gesloten.

In totaal zijn er bij de provincie 9 zienswijzen ingediend. De gemeente heeft de verwachting/hoop dat met de familie De Zwaan tot overeenstemming kan worden gekomen. Er zou dan 1 bezwaar kunnen komen te vervallen.

De 8 overblijvende zienswijzen zijn afkomstig van bewoners van ‘De Witte Wieven’. Met deze bewoners is nog geen overleg geweest over hun bezwaren. Om die reden heeft de gemeente geen volledig zicht op de aard van hun bezwaren.

Wanneer de bezwaren betrekking hebben op geluidswering is de gemeente bereid om daar naar te kijken.

De provincie is nu aan zet om de ingediende zienswijzen te beoordelen en mede aan de hand daarvan de definitieve tekst van de nieuwe vergunning Nbw vast te stellen.

De gemeente schat in, dat de provincie de definitieve vergunning in de loop van februari 2016 zou kunnen afgeven.

Op dat moment gaat er een termijn van 6 weken lopen, waarbij eventuele overblijvende bezwaarden beroep kunnen instellen bij de Raad van State (RvSt).

Als actiecomité hebben wij er bij de gemeente op aangedrongen om, door middel van overleg/onderhandelingen, het maximale te doen om te voorkomen dat er opnieuw een beroep in behandeling genomen moet worden genomen door de RvSt. Want, nog afgezien van de uitkomst van dat beroep, dan weten we dat we maar zo weer een paar jaar verder zijn voordat met de aanleg van de rondweg kan worden begonnen.

We hebben als actiecomité aangegeven, dat – wanneer opnieuw beroep wordt ingesteld bij de RvSt – wij overwegen om dan echt actie(s) te organiseren.

Want dan heeft of de gemeente te weinig gedaan om tegemoet te komen aan (reële) bezwaren van belanghebbenden, of er zijn bezwaarden die kennelijk zonder (redelijk) belang blijven dwarsliggen.

Maar wij vinden dat het in ieder geval niet zo kan zijn, dat ondernemers maar vooral ook veel inwoners van Nunspeet opnieuw jarenlang de vervelende en ook gevaarlijke gevolgen moeten ondervinden van een impasse tussen de gemeente en een enkele bezwaarde.

Vestigingsbeleid De Kolk
Gezien de huidige verkeersbelasting, met name in Nunspeet Oost, hebben wij er bij de gemeente nog eens op aangedrongen om geen nieuwe vestigingsvergunningen voor de Kolk meer af te geven, zolang de rondweg niet is aangelegd.

De gemeente heeft ons aangegeven dat er op dit moment geen voornemens bestaan, maar dat een absolute garantie, dat daar ook in de toekomst in uitzonderlijke situaties niet toe zal worden overgegaan, niet is af te geven. Uiteindelijk beslist daarover de gemeenteraad.

Tijdelijke parkeerruimte vrachtwagens
Als actiecomité hebben wij onze teleurstelling uitgesproken over hoe door de gemeente wordt omgegaan met de overlast in de ‘Belgenbuurt’ van het parkeren van zware vrachtwagens bij sportpark ‘De Wiltsangh’.

Naar aanleiding van een handtekeningenactie in 2013 heeft de gemeente 2 studenten van Windesheim gevraagd een onderzoek in te stellen naar deze overlast en een voorstel te doen voor tijdelijke alternatieven, in afwachting van de rondweg.

Enige tijd geleden bleek uit ‘nunspeethuisaanhuis’ dat het rapport inmiddels beschikbaar is. Ondanks de medewerking van de wijkbewoners aan het onderzoek en de toegezegde publicatie van het rapport, beschikken wij nog steeds niet over de tekst daarvan.

Uit dezelfde uitgave van het huis aan huis blad bleek, dat het college op basis van het rapport tot het voorstel was gekomen om op enkele bedrijventerreinen extra tijdelijke parkeerplaatsen te realiseren om daarmee de druk op ‘De Wiltsangh’ te verminderen.

Omdat enkele ondernemers op dat voorstel hebben ingesproken, heeft een raadscommissie dat van tafel geveegd.

De merkwaardige conclusie daaruit is, dat tijdelijk parkeren van vrachtwagens op bedrijventerreinen kennelijk niet kan, maar dat het al vanaf 2003 wel wordt ‘gedoogd’ om zware vrachtwagens te parkeren in een woonwijk, met alle overlast en gevaren van dien.

Het getuigt natuurlijk ook niet van bestuurlijke daadkracht, als de gemeente, op basis van een zelf opgedragen onderzoek, met voorgestelde oplossingen komt en die direct bij de minste weerstand weer worden ingetrokken.

Maar, nu dat zo is, blijft de vraag aan de gemeente, waar dan wel op korte termijn extra parkeerplaatsen kunnen worden gevonden voor vrachtwagens. De tijdelijke parkeerruimte voor Nestlé kon in ieder geval wel snel worden gerealiseerd.

Een laatste vraag in dit verband is nog, wat de definitieve parkeerruimte voor vrachtwagens wordt als de rondweg eenmaal is gerealiseerd.

Uit de hiervoor genoemde publicatie blijkt, dat de plannen daarvoor ook nogal vaag zijn. Daar wordt namelijk gesproken over “een weiland” op bedrijventerrein De Kolk.

Gezien de kennelijke behoefte aan parkeerruimte voor vrachtwagens, en de overlast die wij nu ondervinden van de verkeersbewegingen die daaruit voortvloeien, lijkt het van belang om deze ruimte toch zorgvuldig in te plannen in het traject van de nieuwe rondweg.

Ontwikkeling wijk Molenbeek
Als ‘schot voor de boeg’ hebben we maar vast aandacht gevraagd voor de verkeersproblematiek als de wijk Molenbeek over enige tijd in ontwikkeling wordt genomen.

Het kan toch niet zo zijn dat het bouw – en werkverkeer naar en van deze nieuwbouwwijk ook nog door de wijk Oenenburg moet.

Verdere voortgang
Als daarvoor relevante informatie beschikbaar is, zal de gemeente

opnieuw een inloop-/informatieavond organiseren.

De gemeente schat dat die bijeenkomst ongeveer eind maart 2016 kan worden gehouden. Want dan is naar verwachting de beroepstermijn bij de RvST is verstreken en kan dus mogelijk meer worden gezegd over het verdere tijdpad voor de aanleg van de rondweg.

In ieder geval blijft het tot die tijd erg spannend.

In ons 1e voortgangsverslag hebben wij al aangegeven, dat wij als actiecomité niet deelnemen aan een werkgroep die kijkt naar mogelijke alternatieve routes naar het bedrijventerrein De Kolk en evenmin aan een klankbordgroep die zich moet beraden op de verkeersveiligheid in de wijk Oenenburg.

Wij vinden dat deze activiteiten niet goed passen bij resp. haaks staan op onze doelstelling als actiecomité, n.l. dat de oostelijke rondweg zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd.

Maar dat neemt niet weg, dat ook bij het actiecomité bezwaren binnenkomen en gedachten leven over de verkeersproblemen die zich nu in versterkte mate voordoen in de wijk Oenenburg.

Op voorstel van het college hebben wij onze suggesties daarover schriftelijk ingebracht in de klankbordgroep.

Nunspeet, 22 december 2015 meer info is te vinden op http://www.rondwegnunspeet.nl/rondweg-nunspeet/stand-van-zaken-actiecomite-rondweg-nu-medio-december-2015/

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-