Politiek Nunspeet buigt zich over sporthal en zwembad

Het gemeentebestuur van Nunspeet wil de komende jaren fors investeren in de aanwezige sportvoorzieningen. Het gaat dan met name om revitalisering van Sportpark de Wiltsangh en de bouw van een nieuw zwembad aan de Wezenland in Nunspeet. Tegelijkertijd gaat de raad ook starten met een proces om te komen tot een nieuwe visie op investeringen en exploitatie van sportaccommodaties in de gemeente Nunspeet.

Startnotitie Sportaccommodaties

Het gemeentebestuur van Nunspeet vindt sporten en bewegen belangrijk. Daarvoor zijn goede accommodaties noodzakelijk. Om de kwaliteit van de bestaande sportaccommodaties up to date te houden én gelijker tijd het sportpark de Wiltsangh te kunnen revitaliseren en ook een nieuw zwembad te realiseren en exploiteren is een visie nodig hoe om te gaan met sportaccommodaties in Nunspeet. In een startnotitie legt het college van B&W de gemeenteraad aan de hand van zes thema’s vragen voor die (uiteindelijk) moeten leiden tot een visie op (gemeentelijke) rol verant-woordelijkheid met betrekking tot investeringen en exploitatie (waaronder beheer en onderhoud) van binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente Nunspeet en de wijze waarop deze betrokkenheid moet worden vormgegeven.

Masterplan Revitalisering Sportpark de Wiltsangh

In januari 2016 heeft de gemeenteraad van Nunspeet een principebesluit genomen tot nieuw-bouw van een nieuw zwembad op de locatie Wezenland en een nieuwe sporthal (met als optie ook een turnhal) op sportpark de Wiltsangh. In afstemming met de betreffende sportverenigingen en gebruikers is een toekomstplan opgesteld als invulling van de revitalisering van het sportpark. Naast de nieuwbouw van een sporthal gaat het daarbij om zaken als bereikbaarheid en ont-sluiting, parkeervoorzieningen, voldoende capaciteit en maatwerk in clustering van voorzieningen.

Programma van eisen nieuwbouw zwembad Wezenland

Als uitwerking van het principebesluit tot bouw van een nieuw zwembad is een visueel program-ma van eisen opgesteld waar het zwembad aan zou moeten voldoen. In het plan wordt onder andere aandacht besteed aan de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing, en de func-tionele en technische eisen. Ook het aspect ‘duurzaamheid’ komt aan de orde. De ambitie van de gemeente is om het zwembad en sporthal ‘energieneutraal’ te laten zijn. Bij de voorbereiding hiervan heeft de gemeente de ‘vaste gebruikers’ van het huidige zwembad de Brake (onder ande-re het zwembadpersoneel en de Zwem- en Poloclub) betrokken.

Verdere uitwerking samen met de sportverenigingen

Na de behandeling in de raadscommissie Maatschappij en Middelen (14 juni 2016) en de ge-meenteraad (30 juni 2016) moeten de plannen verder worden uitgewerkt. Verantwoordelijk wet-houder Marije Storteboom wil dat nadrukkelijk samen doen met de sportverenigingen; “Onze ambitie is een gezonde en vitale samenleving. Daar horen goede voorzieningen bij, ook om te kunnen sporten en bewegen. Als overheid én sportverenigingen willen we daar samen aan wer-ken, met behoud van ieders eigen identiteit”, aldus de wethouder.

-advertentie-

Hallo, ik ben Melvin!

Profile Photo

Melvin Bakker

In en rondom Nunspeet

info@melvinbakker.nl

-advertentie-